Verktygslåda

På den här sidan finns ett urval av verktyg du kan använda som stöd i ditt företags cirkulära arbete. Många företag som arbetar med att ställa om till cirkulära affärsmodeller använder sig av de här verktygen eftersom de kan anpassas till olika verksamheter och förutsättningar. 

Verktygen som valts ut lägger fokus på att vara lätta att förstå och att använda. Vissa verktyg tar längre tid att genomföra, och för andra verktyg kan det vara lämpligt att ta hjälp i form av en kurs eller via extern kompetens. Under verktyget Nätverk och kompetens kan du hitta några verksamheter som kan hjälpa dig på din cirkulära resa. 

Hur ska jag tänka när jag väljer verktyg?

I en cirkulär ekonomi har företag olika behov av att ställa om till ett cirkulärt förhållningssätt. För många företag kommer en omställning inom verksamheten att vara central för att uppnå ett hållbart företagande, men för andra verksamheter kan istället medvetenhet vid bland annat inköp av produkter vara det viktigaste utvecklingsområdet. En bank kan, till exempel, möjliggöra för andra företag att främja cirkulära affärer genom att tillhandahålla finansiering, och en revisor kan köpa återtillverkad IT utrustning och kontorsmöbler. För att avgöra vilket ditt företags nästa cirkulära steg ska vara och om företaget har ett behov av en omställning kan en affärskonsult eller affärsutvecklare avgöra om en cirkulär affärsmodell är relevant för företaget. Som tumregel är en cirkulär affärsmodell relevant om företagets kunderbjudande består av produkter och material. Men för vissa typer av företag är det bättre att istället använda olika cirkulära inköpsverktyg eller diskutera andra angreppsätt för att främja en cirkulär omställning. 
 
Verktyg som stöttar utvecklingen av cirkulära affärer kan delas upp i två huvudkategorier: heltäckande och specifika verktyg.  
 
Heltäckande verktyg stöttar företag genom hela processen från lärande, utvärdering av nuvarande situation och idégenerering, till utvärdering och implementering. Verktygen kan användas i sin helhet, eller delvis för att fördjupa sig i vissa delar. De heltäckande verktygen är mest relevanta för företag som är engagerade i att göra sitt företag mer hållbart och de företag som har en stor potential att göra förändringar.   
 
Två heltäckande verktyg som presenteras här är: Nordic Circular Economy Playbook och Circular Design Guide
 
Specifika verktyg kan stötta företag som behöver enklare verktyg att börja med eller verktyg som fokuserar extra på en viss del av omställningen.  Om företaget behöver en introduktion i ämnet är Avfallstrappan och Materialhjulet bra att börja med, och för att göra en snabb utvärdering av befintliga produkter och deras cirkulära möjligheter kan man använda sig av Cirkulär utvärdering för produkter & tjänster. Om man behöver en djupare utvärdering av en produkts miljö- och kostnadseffekter är Livscykelanalys (LCA) och Livcykelkostnadsanalys(LCC) två bra verktyg. 
 
För företag som vill börja generera cirkulära idéer kan verktyg som bygger på välkända befintliga affärsutvecklingskoncept vara en bra utgångspunkt, såsom Cirkulär Business Model Canvas eller Cirkulär SWOT osv. De här verktygen går att hitta på Circular Hub.  
Vidare finns det även verktyg som kan stötta specifika cirkulära åtgärder, till exempel Remometer som stöttar återtillverkning, eller Use2Use Design Toolkit som tar upp produktutveckling av produkter som ska cirkuleras  emellan användare. 
Ibland kan cirkularitet bara uppnås genom att samarbeta med andra aktörer. Verktyg som fokuserar på detta är nätverksförslag och samarbetsverktyget Svensk Plattform för Industriell och Urban Symbios

 • Kategori

 • Språk

 • Nivå

Affärsutveckling

Product as a Service

Products-as-a-Service (PaaS) är  en cirkulär affärsmodell där företag tillhandahåller produkter i form av en tjänst. I stället för att sälja en produkt till en kund kan ditt företag till exempel hyra ut den som en del av en allt-i-ett lösning. Rapporten “Product as a Service in the circular economy: the nine critical challanges and how to fix them” (Produkt som en tjänst i den cirkulära ekonomin: De nio kritiska utmaningarna och hur man löser dem) bidrar med både kunskap och verktyg till ett företags omställning till PaaS. Verktyget är indelat i två delar. Den första delen ger dig en bred förståelse av PaaS med fokus på de ekonomiska fördelarna affärsmodellen ger, samt ger dig en inblick i de nio största utmaningarna du kan komma att stöta på. Den andra delen av verktyget fokuserar på implementering och ger dig vägledning i flera steg för att ta reda på om ditt företag är lämpat att byta till affärsmodellen “produkt som en tjänst” och hur du gör det i praktiken.  

Rapporten har tagits fram av Stena Circular Consulting och Cradlenet. 

Språk: Engelska
Målgrupp: Företag intresserade av tjänstifiering av produkter
Fokus: Företag
Nivå:
Övrigt: Ger både en kunskapsgrund och praktiska tips
Öppna verktyget
Samarbete

Svensk Plattform för Industriell och Urban Symbios

För de företag som vill samarbeta lokalt med andra för att uppnå ett mer cirkulärt företagande tillsammans finns den svenska plattformen för industriell och urban symbios. Ett lokalt samarbete kan se ut på många sätt beroende på hur era verksamheter ser ut. Till exempel kan ett cirkulärt företagande uppnås genom att använda varandras restprodukter eller genom att dela infrastruktur. På hemsidan kan du hitta inspiration, goda exempel och verktyg som kan ge ditt företag en introduktion till ett cirkulärt företagande genom samarbete.

Plattformen är framtagen under ledning av Murat Mirata vid Linköpings univesitet.

Språk: Svenska
Målgrupp: Företag med underutnyttjade resurser
Fokus: Företag, kommuner och regioner
Nivå:
Övrigt: Industriell och urban symbios innebär oftast komplexa tekniska lösningar
Öppna verktyget
Återtillverkning

Remometer

Återtillverkning är en industriell process där begagnade produkter återställs eller förbereds för att användas igen, och ibland på ett annat sätt. När en teknisk produkt, såsom maskiner, utrustning, fordon, elektronik, hushållsapparater, fritidsverktyg och annat återtillverkas förlängs dess livslängd. Företag som funderar på att börja med återtillverkning i sin verksamhet kan använda sig av verktyget Remometer för att bedöma sitt företags beredskap/mognad. Dessutom kan du läsa mer om de fördelar, både ekonomiska som miljömässiga, som skapas genom återtillverkning.

Remometerverktyget består av fyra steg:

 • Steg 1: Definiera produktens lämplighet för återtillverkning.
 • Steg 2: Mäta tillverkarens Readiness Level (RRL) med hjälp av en RRL Matrix.
 • Steg 3: Uppskatta de socioekonomiska och miljömässiga fördelarna med återtillverkning.
 • Steg 4: Utveckla en handlingsplan för att genomföra återtillverkning.

Verktyget utvecklades av Jelena Kurilova-Palisaitiene forskare vid Linköpings universitet år 2020.

Språk: Engelska
Målgrupp: Företag intresserade av återtillverkning
Fokus: Befintliga tekniska produkter
Nivå:
Öppna verktyget
Produktutveckling

Use2Use Design Toolkit

Use2Use Design Toolkit består av fem olika verktyg som inspirerar och stödjer designen av produkter som är lätta att cirkulera från ett användningsområde till ett annat, och från en användare till en annan. Fokus ligger på att förstå behoven och kraven hos individer och konsumenter, och att designa produkten för att uppfylla dessa behov och krav. Därför är det här verktyget mest relevant för business-to-customer (B2C), customer-to-customer (C2C) och peer-to-peer, dvs. delning, lösningar.  

Use2Use Design Toolkit har utvecklats av Anneli Selvefors och Oskar Rexfelt vid Chalmers tekniska högskola. 

Språk: Engelska
Målgrupp: Produktutvecklare
Fokus: Befintliga produkter
Nivå:
Övrigt: Starkt kundperspektiv
Öppna verktyget
Affärsutveckling

Circular Hub

Hemsidan Circular Hub har en vertygslåda som till största del består av verktyg som används inom utvecklingsprocesser men som är anpassade till den cirkulära kontexten. Dessa innefattar bland annat Circular SWOT, Circular Zoom-out, Circular Customer Journey och Circular Process Exploration. Verktygen på hemsidan tillhör fem olika kategorier: Strategi, Affärsmodell, Produktutveckling, Kundförståelse och Cirkulära idéer, där alla delar också är försedda med utskrivbara mallar.  

I motsats till andra verktygslådor försöker circular hub inte organisera verktygen i en övergripande process, och det är upp till användaren själv att bestämma vilket verktyg som är relevant att använda och när. Eftersom verktygen som finns på Circular Hub bygger på kända utvecklingsverktyg är processen att hitta och använda verktyg inte alltför komplicerad. 

Circular Hub strävar efter att öka kunskapen om cirkulär ekonomi och att stödja en cirkulär affärsutveckling för företag som erbjuder textiler, mode, inredning och möbler med särskild vikt på små och medelstora företag verksamma inom Västsverige.  

Circular Hub drivs i samverkan mellan Science Park Borås och IDC West Sweden i Skövde och finansieras bland annat av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen. 

Språk: Svenska
Målgrupp: Affärs - och produktutvecklare SMF
Fokus: Befintliga företag
Nivå:
Övrigt: Bygger på befintliga utvecklingsverktyg som är grupperade i olika kategorier
Öppna verktyget
Utvärdering

Livcykelkostnadsanalys (LCC)

Livcykelkostnadsanalys (Life Cycle Costing, LCC) är en sammanställning av samtliga kostnader (och ibland även intäkter) för en produkt eller tjänst under dess livslängd. LCC kan uppfattas som LCAs motsvarande ekonomiskt verktyg. I många fall kan det också vara det, men LCC kan även användas för att sammanställa de kostnader som belastar den enskilda verksamheten, och inte alla kostnader som uppstår i hela livscykeln. En sådan här begränsad LCC kan till exempel stötta jämförelsen mellan två alternativ vid inköp eller upphandling. Inköpskostnaden står ibland bara för en liten del av de totala kostnaderna som uppkommer under livscykeln och tar inte hänsyn till exempelvis underhåll och drift, och därför kan jämförelsen av de totala kostnaderna med LCC vara lämpligt. Kontakta avdelningen för industriell miljöteknik på LiU för att lära dig mer.

Språk: Engelska
Målgrupp: Alla typer av verksamheter
Fokus: Ekonomiska kostnader kopplat till produkter
Nivå:
Öppna verktyget
Utvärdering

Livscykelanalys (LCA)

Livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts eller en tjänsts hela livscykel, det vill säga från vaggan till graven, eller för en cirkulär ekonomi: från vaggan till vaggan. Verktyget LCA kan användas för att hitta var den största miljöpåverkan kopplat till en specifik produkt eller funktion ligger, men kan också användas för att jämföra produkter med samma funktion.
Att kartlägga miljöeffekterna för en produkt eller tjänst kan vara komplext, och det finns få gratis mjukvaror som kan hjälpa till, därför behövs det oftast experthjälp. Hjälpen kan antingen fås via olika konsulter, men i vissa fall kan man också få hjälp av studenter om det finns behov av praktiska exempel av LCA i undervisningen. Kontakta avdelningen för Industriell miljöteknik på LiU för att lära dig mer.

Språk: Engelska
Målgrupp: Alla typer av verksamheter
Fokus: Miljöpåverkan kopplat till produkter
Nivå:
Övrigt: Oftast behövs experthjälp
Samarbete

Nätverk och kompetens

Linköpings Universitet, och mer specifikt avdelningen för Industriell miljöteknik, har varit med och tagit fram den här webbplatsen, och finns till som samverkansparter för verksamheter i Östergötland kring cirkulära och miljömässiga frågor. Detta inkluderar både stödsystem, företag och offentliga verksamheter inom Östergötland. Kontaktuppgifter hittas här.

Det finns ett antal nätverk som fokuserar på cirkulär ekonomi som din verksamhet kan ansluta sig till. Dessa kan vara specifika såsom Östergötland Bygger KlimatNeutralt men kan också vara branschöverskridande och aktiva i hela Sverige såsom Cradlenet

Slutligen har en kompetensbank bestående av konsulter, som inriktar sig på cirkulär omställning, skapats av näringslivs- och medlemsorganisationen för cirkulär ekonomi, CirEko.

Språk: Svenska
Målgrupp: Blandad
Fokus: Blandad
Nivå:
Samarbete

Inköps och upphandlingsverktyg

Ett av de kanske enklaste sättet för att bidra till en cirkulär ekonomi är genom att köpa in cirkulära produkter och tjänster, det kan handla om rekonditionerad IT utrustning, begagnade möbler, att upphandla reparation eller liknande. Man kan även välja att använda återvunna material i sin verksamhet eller tillverkning.  Oftast är det lätt att resonera fram till ett inköp av cirkulära produkter, men det finns även vissa verktyg som kan stödja inköp eller upphandling av mer komplexa produkter och tjänster. Verktygen som kan användas för detta är ofta riktade mot större företag eller offentliga verksamheter.  
I listan nedan kan du hitta en introduktion till bra verktyg som främjar cirkulära inköp och upphandlingar. Om du inte hittar det du söker i listan kan du också söka efter liknande verktyg som passar just din verksamhet på nätet då nya verktyg utvecklas kontinuerligt inom det här området. 

 • Produkter med vissa miljömärkningar visar att de är producerade på ett sätt som tar hänsyn till bland annat cirkularitet. Ett exempel på detta är Svanenmärkningen
 • Ett antal verktyg som stödjer inköp och upphandling av möbelhantering och cirkulär inredning finns på websidan cirkulära möbelflöden.  
  Verktyg som istället riktar sig mot offentliga verksamheter finns på Västra Götalandsregionens sida.  
  Utöver de här verktygen finns det även ett enkelt test, CiSAT, som bedömer vilken potential en möbel har inom den cirkulära ekonomin. 
 • Hos upphandlingsmyndigheten finns det två verktyg de tagit fram som stöttar omställningen till en cirkulär ekonomi.  
Språk: Svenska
Målgrupp: Inköpare, upphandlare, små företagare
Fokus: Inköp och upphandling
Nivå:
Övrigt: Blandade verktyg
Heltäckande verktyg

Circular Design Guide

Hemsidan “den cirkulära designguiden” erbjuder en samling verktyg till ditt företags cirkulära arbete som kan grupperas in i fyra olika kategorier: Förstå (Understand), Definiera (Define), Skapa (Make) och Frigöra (Release). Det finns även verktyg som riktar in sig på digitala produkter eller tjänster samt digitalisering av olika processer. I det första steget används Understand verktygen för att utbilda användaren inom att förstå cirkularitet. Steg två innefattar Define verktygen vilka fokuserar på att identifiera både utmaningar och möjligheter samt hur du tar de första stegen mot att utforma cirkulära idéer. Make verktygen tar sedan idéerna till nästa nivå genom att hjälpa dig att konkretisera dem. Slutligen används Release verktygen för att utforma aktiviteter som kan behövas för att marknadsföra och förankra de nya idéerna inom organisationen. 

Den cirkulära designguiden har utvecklats gemensamt av Ellen MacArthur Foundation och IDEO, ett privat konsultbolag. 

Språk: Engelska
Målgrupp: Innovatörer, produkt-och tjänsteutvecklare
Fokus: Företag
Nivå:
Övrigt: Lätt att hitta bland de olika verktyg och har en övergripande process
Öppna verktyget
Utvärdering

Cirkulär utvärdering för produkter & tjänster

Det här verktyget riktar sig till befintliga företag med redan existerande produkter och tjänster. Genom att besvara ett antal frågor kopplat till dessa produkter och tjänster kan du sedan få inspiration till innovationer och åtgärder som du kan göra för att dina produkter och tjänster ska bli mer cirkulära. 

Förutom inspirationen som fås genom att svara på frågorna får du också möjlighet att ta del av ett spindeldiagram där de prioriterande områdena som kan gynna dina produkters och tjänsters cirkulära prestation mest presenteras. Du kan även använda verktyget för att jämföra dina produkter och tjänster mot olika konkurrenters produkter och tjänster. 

Verktyget är en del av Hållbarhetsguiden, och är utvecklat av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.  

Språk: Engelska
Målgrupp: Designers och affärsutvecklare
Fokus: Befintliga produkter och tjänster
Nivå:
Övrigt: Utvärdering av produkter och benchmarking (sv. prestandamätning)
Öppna verktyget
Heltäckande verktyg

Nordic Circular Economy Playbook

Nordic Circular Economy Playbook är en handbok som skapades med nordiska tillverkningsföretag i åtanke. Mer specifikt är handboken riktad mot de som är verksamma inom ett eller fler  av de fem olika områdena: (i) maskiner, (ii) maritim (sjöfart), (iii) energi, (iv) transport och (v) konstruktion.  

Handboken är uppbyggd av en mycket heltäckande process och förser dig med information, verktyg och exempel som kan guida dig steg för steg genom hela processen från idégenerering och utveckling till utvärdering. Några exempel på verktyg som finns med i handboken är ekonomisk utvärdering, förmågors mognadsutvärdering och identifiering av samarbetspartners. Det är också möjligt att bara använda de delar som är relevanta för din verksamhet, till exempel verktyg för ekonomisk utvärdering eller liknande. 

Nordic Circular Economy Playbook bygger på fem olika affärsmodeller:  

 • Delningsplattformar, som fokuserar på delning mellan olika användare. 
 • Cirkulära leveranskedjor, som fokuserar på cirkulering av material, samt inköp av återvinningsbara material och förnybar energi. 
 • Produkter som en tjänst, där tillgång eller funktion, till exempel en tjänst, erbjuds istället för en produkt. 
 • Förlängning av produkters livscykel, som fokuserar på olika typer av förebyggande service, återförsäljning och återtillverkning. 
 • Återanvändning och återvinning av både produkter och råvaror som har uppnått slutet av sin livscykel som produkt. 
Språk: Engelska
Målgrupp: Affärsutvecklare i nordiska företag med fokus på tillverkning
Fokus: Befintliga företag
Nivå:
Övrigt: En övergripande och pedagogisk process som genomsyrar alla verktyg.
Öppna verktyget
Lärande och vision

Materialhjulet

Ett alternativ till avfallstrappan är materialhjulet, som istället fokuserar på materialens funktion och hur produkterna används, och inte på hur produkten behandlas när den är uttjänad. Målet med verktyget är att visualisera en hållbar materialanvändning, och därmed inspirera till förändringar. 

Materialhjulet har tagits fram av Evalena Blomqvist, f.d. programchef för det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansierar projekt med fokus på hållbar materialanvändning.

Språk: Svenska
Målgrupp: Svenska företag och organisationer
Fokus: Materialanvändning
Nivå:
Övrigt: Inspirerar och skapar förståelse
Öppna verktyget
Lärande och vision

Avfallstrappan

Avfallstrappan är den svenska motsvarigheten till EU-direktivet ” the waste hierarchy” som styr hur avfall ska hanteras i EU. Trappan innehåller fem steg: minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera. Målet med trappan är att avfall ska hållas på det högsta trappsteget (minimera), och inte ta nästa steg neråt i trappan om det inte är nödvändigt. Syftet med verktyget är att både minska resursförbrukning genom att till exempel konsumera mindre, men också att minska mängden avfall som hamnar på soptippen i onödan. För företag kan avfallstrappan fungera som ett verktyg för att förstå de bakomliggande koncepten och visionen för en cirkulär ekonomi.
 
Du kan läsa mer om avfallstrappan på Naturskyddsföreningens hemsida. 

Språk: Svenska
Målgrupp: Privatpersoner, företag och organisationer
Fokus: Avfall
Nivå:
Övrigt: Främjar förståelse och visionskapande
Öppna verktyget
Affärsutveckling

Cirkulär Business Model Canvas (CBMC)

En av de mest kända affärsutvecklingsverktygen för företag globalt är “Business Model Canvas” som är skapad av Osterwalder och Pigneur år 2010*. Affärsmodellen förklarar hur ett företag kan skapa, leverera och fånga värden för sina målgrupper. “Cirkulär Business Model Canvas” (CBMC) bygger vidare på den populära modellen “Business Model Canvas” för att integrera cirkularitetsaspekten i affärsutvecklingen. På grund av det är CBMC också ett av de mest populära cirkulära verktygen.  

Målet med CBMC är att styra dig mot att tänka cirkulärt och utveckla cirkulära affärsmodeller, till exempel genom att hyra ut produkter istället för att sälja dem. Genom att använda canvasen kan du organisera och visualisera alla delar av en affärsmodell såsom nyckelaktörer, kundvärde, intäktsströmmar och så vidare efter ett cirkulärt förhållningssätt. 

Verktyget riktar sig både mot redan etablerade företag som har en befintlig affärsmodell och till nystartade bolag som ska byggas upp från grunden.  

Cirkulär Business Model Canvas är utvecklad på uppdrag av Tillväxtverket. 

*Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers (Vol. 1). John Wiley & Sons.

Språk: Svenska
Målgrupp: Affärsutvecklare
Fokus: Företag: både befintliga företag och start-ups
Nivå:
Övrigt: Stöttning för affärsutvecklingscoacher
Öppna verktyget

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.