Vad innebär en cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system genom vilket ett samhälle organiserar och fördelar sina resurser. Det bästa sättet att förklara en cirkulär ekonomi är genom att först presentera dess motsats, en linjär ekonomi.

I den linjära ekonomin utvinns material för tillverkningen av olika produkter som sedan används under en begränsad period, vilken kan vara både längre eller kortare, innan produkten till slut slängs. Om våra resurser var oändliga, och om vårt avfall magiskt kunde försvinna, skulle en linjär ekonomi fungera bra men så är inte fallet. Produkterna vi slänger som avfall är också värdefulla eftersom de dels innehåller viktiga resurser, och dels att de också har ett funktionellt värde. Istället för att slängas direkt hade produkterna kunnat användas av någon annan, eller till något annat.

Infografik som visar hur resurser flödar linjärt från utvinninggenom stadierna tillverkning, försäljning och användning, till deponi
Linjär ekonomi

I en cirkulär ekonomi behålls värdet på produkter, material och resurser i ekonomin så länge som möjligt och avfallsgenereringen minimeras. Det är viktigt att betona frasen “så länge som möjligt” och “minimeras” eftersom väletablerad kunskap, till exempel termodynamiska principer, bevisar att en framtid utan någon sorts avfall som helst och med produkter som i sin helhet återvinns i oändlighet är omöjlig.

Infografik som visar hur resurser flödar cirkulärt från utvinning genom stadierna tillverkning, försäljning och användning, till deponi. Från stadiet användning kan olika åtgårder göras för att flytta tillbaka resurser till tidigare steg i kedjan istället för att hamna på deponi direkt. Åtgärderna innefattar: återanvändning, återtillverkning, återvinning, minskad konsumtion, delad användning, minskad konsumtion, energiåtervinning och reparation.
Cirkulär ekonomi

Trots begränsningar har konceptet cirkulär ekonomi (CE) blivit ledande i mänsklighetens försök att skapa ett mer hållbart samhälle, där vi lever inom planetens gränser i en välfungerande ekonomi. Allt fler länder och regioner tar fram strategier för att främja en mer cirkulär ekonomi, inte minst EU, Sverige och regionen, vilka är de som också står bakom skapandet av den här webbsidan: Cirkulära Östergötland.

Det finns flera olika förklaringar till varför cirkulär ekonomi har blivit så uppmärksammat. Till exempel så bygger begreppet på andra väl beprövade, koncept såsom industriell ekologi, cradle to cradle och tjänstefiering. En annan viktigt förklaring är att cirkulär ekonomi betraktar både miljön och ekonomin, och har därmed en potential att leverera både miljövinster och fler arbetstillfällen. Teorin bakom den cirkulära ekonomin inkluderar även vägledning till hur industrier och andra aktörer inom samhället kan främja cirkularitet genom cirkulära affärsmodeller, cirkulära värdekedjor och cirkulära företagsekosystem.

Cirkulära strategier

Det finns många olika sätt och strategier för att behålla värdet på produkter och material inom den cirkulära ekonomin. Vissa strategier stöttar det biologiska kretsloppet och vissa det tekniska.

Det biologiska kretsloppet tillhandahåller biologiska råvaror och biologiskt nedbrytbart material såsom mat och skogsråvaror. Cirkulära strategier som stödjer det biologiska kretsloppet är till exempel biogastillverkning från avlopp och matrester, eller en ansvarsfull hantering av giftiga ämnen så de inte hamnar i naturen. Ofta försöker dessa strategier efterlikna naturens egna processer.

Till det tekniska kretsloppet hör de material som människan har skapat och som inte förekommer naturligt i naturen, betong och olika betongprodukter såsom byggnader är exempel på detta. Dessa material kommer oftast från ändliga resurser och är inte heller biologiskt nedbrytbara.

I tabellen nedan, presenteras en lista med strategier för att öka produkters och tjänsters livslängd inom det tekniska kretsloppet samt hur deras användning kan effektiviseras. De här strategierna utesluter nödvändigtvis inte varandra och har därför möjlighet att användas samtidig. Exempelvis kan en barnvagn hyras ut och därmed delas mellan olika familjer för att öka den totala användningen av produkten, samtidigt som den kan ha en design som underlättar reparation och/ eller uppfräschning.

StrategierBeskrivning
OmställningAvsluta tillverkning och försäljning av befintligt produkt/tjänst för att erbjuda dess funktion på ett radikalt nytt sätt
MinskningMinska produktens/tjänstens energianvändning
Minska produktens/tjänstens användningen av förbrukningsvaror
Minska produktens/tjänstens materialanvändning och/eller ersätt med material som har lägre miljöpåverkan
ÅteranvändningFörläng produktens/tjänstens livslängd genom återanvändning
ReparationFörläng produktens/tjänstens livslängd genom underhåll och reparation
RenoveringFörläng produktens/tjänstens livslängd genom renovering
ÅtertillverkningFörläng produktens/komponenters livslängd genom återtillverkning
Byte av ändamålFörläng produktens/komponenters livslängd genom användning i ny produkt/tjänst med annan funktion
MaterialåtervinningFörläng materials livslängd genom återvinning
EnergiåtervinningEnergiåtervinning av material
Cirkulära strategier I den tekniska kretslopp baserat på Potting, J., Hekkert, M., Worrell, E., & Hanemaaijer, A. (2017). Circular Economy: Measuring innovation in the product chain.

Företagande i en cirkulär ekonomi

För att behålla produkter inom ekonomin, som bland annat presenterades i exemplet ovan, under en längre tid tillämpas strategier för en cirkulär ekonomi på företag genom att förändra deras affärsmodeller och hur de samarbetar med andra aktörer.

Övergången till en cirkulär ekonomi kan kännas som en stor utmaning för ett företag, men det behöver inte vara så svårt i praktiken. Det finns verktyg för att stötta både företag som tar sina första steg mot en cirkulär ekonomi och de som redan har kommit en bit på vägen.

Vad cirkulärt företagande i stora drag handlar om är att ta vara på råvaror och material som annars skulle hanteras som avfall. Detta leder ofta till förbättrade ekonomiska förutsättningar för det enskilda företaget, och är samtidigt bättre för miljön. Cirkulärt företagande kan också handla om att främja återbruk eller genom att se till att produkter får ett mer hållbart och långvarigt användande.

Industriell samverkan för en cirkulär ekonomi

Istället för att ställa om ditt företag på egen hand till att bli mer cirkulärt kan du också samarbeta lokalt med andra företagare för att uppnå ett mer cirkulärt företagande tillsammans.

Det finns många olika alternativ för ett samarbete men ett exempel på detta är att det ena företagets restprodukt kan användas som en resurs hos någon annan. Andra exempel innefattar bland annat att dela infrastruktur såsom avlopp och energi, göra gemensamma investeringar och därmed öka den totala användningsgraden av till exempel laddstolpar eller maskiner och att gemensamt utnyttja tjänster såsom avfallshantering och logistik för att optimera användningen av dem.

Det finns många olika sätt att samarbeta med varandra för att uppnå ett mer cirkulärt företagande, och det första steget för att uppnå detta är att ta kontakt med andra företag runt omkring dig för att diskutera vilka förutsättningar och möjligheter just ni har för ett cirkulärt samarbete. Att samarbeta lokalt med andra företagare kallas för industriell symbios och tillsammans kan ni verka för att både öka lönsamheten för alla inblandade företag och samtidigt stärka en hållbar användning av energi och resurser. 

Om du vill få inspiration på ett exempel hur en industriell symbios kan fungera i praktiken kan du läsa mer om det på det goda exemplet Händelö Eco-Industrial Park

Solpaneler bland blommor

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.