Products-as-a-Service (PaaS) är  en cirkulär affärsmodell där företag tillhandahåller produkter i form av en tjänst. I stället för att sälja en produkt till en kund kan ditt företag till exempel hyra ut den som en del av en allt-i-ett lösning. Rapporten “Product as a Service in the circular economy: the nine critical challanges and how to fix them” (Produkt som en tjänst i den cirkulära ekonomin: De nio kritiska utmaningarna och hur man löser dem) bidrar med både kunskap och verktyg till ett företags omställning till PaaS. Verktyget är indelat i två delar. Den första delen ger dig en bred förståelse av PaaS med fokus på de ekonomiska fördelarna affärsmodellen ger, samt ger dig en inblick i de nio största utmaningarna du kan komma att stöta på. Den andra delen av verktyget fokuserar på implementering och ger dig vägledning i flera steg för att ta reda på om ditt företag är lämpat att byta till affärsmodellen “produkt som en tjänst” och hur du gör det i praktiken.  

Rapporten har tagits fram av Stena Circular Consulting och Cradlenet. 

Återtillverkning är en industriell process där begagnade produkter återställs eller förbereds för att användas igen, och ibland på ett annat sätt. När en teknisk produkt, såsom maskiner, utrustning, fordon, elektronik, hushållsapparater, fritidsverktyg och annat återtillverkas förlängs dess livslängd. Företag som funderar på att börja med återtillverkning i sin verksamhet kan använda sig av verktyget Remometer för att bedöma sitt företags beredskap/mognad. Dessutom kan du läsa mer om de fördelar, både ekonomiska som miljömässiga, som skapas genom återtillverkning.

Remometerverktyget består av fyra steg:

Verktyget utvecklades av Jelena Kurilova-Palisaitiene forskare vid Linköpings universitet år 2020.

Use2Use Design Toolkit består av fem olika verktyg som inspirerar och stödjer designen av produkter som är lätta att cirkulera från ett användningsområde till ett annat, och från en användare till en annan. Fokus ligger på att förstå behoven och kraven hos individer och konsumenter, och att designa produkten för att uppfylla dessa behov och krav. Därför är det här verktyget mest relevant för business-to-customer (B2C), customer-to-customer (C2C) och peer-to-peer, dvs. delning, lösningar.  

Use2Use Design Toolkit har utvecklats av Anneli Selvefors och Oskar Rexfelt vid Chalmers tekniska högskola. 

Livcykelkostnadsanalys (Life Cycle Costing, LCC) är en sammanställning av samtliga kostnader (och ibland även intäkter) för en produkt eller tjänst under dess livslängd. LCC kan uppfattas som LCAs motsvarande ekonomiskt verktyg. I många fall kan det också vara det, men LCC kan även användas för att sammanställa de kostnader som belastar den enskilda verksamheten, och inte alla kostnader som uppstår i hela livscykeln. En sådan här begränsad LCC kan till exempel stötta jämförelsen mellan två alternativ vid inköp eller upphandling. Inköpskostnaden står ibland bara för en liten del av de totala kostnaderna som uppkommer under livscykeln och tar inte hänsyn till exempelvis underhåll och drift, och därför kan jämförelsen av de totala kostnaderna med LCC vara lämpligt. Kontakta avdelningen för industriell miljöteknik på LiU för att lära dig mer.

Livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts eller en tjänsts hela livscykel, det vill säga från vaggan till graven, eller för en cirkulär ekonomi: från vaggan till vaggan. Verktyget LCA kan användas för att hitta var den största miljöpåverkan kopplat till en specifik produkt eller funktion ligger, men kan också användas för att jämföra produkter med samma funktion.
Att kartlägga miljöeffekterna för en produkt eller tjänst kan vara komplext, och det finns få gratis mjukvaror som kan hjälpa till, därför behövs det oftast experthjälp. Hjälpen kan antingen fås via olika konsulter, men i vissa fall kan man också få hjälp av studenter om det finns behov av praktiska exempel av LCA i undervisningen. Kontakta avdelningen för Industriell miljöteknik på LiU för att lära dig mer.

Hemsidan “den cirkulära designguiden” erbjuder en samling verktyg till ditt företags cirkulära arbete som kan grupperas in i fyra olika kategorier: Förstå (Understand), Definiera (Define), Skapa (Make) och Frigöra (Release). Det finns även verktyg som riktar in sig på digitala produkter eller tjänster samt digitalisering av olika processer. I det första steget används Understand verktygen för att utbilda användaren inom att förstå cirkularitet. Steg två innefattar Define verktygen vilka fokuserar på att identifiera både utmaningar och möjligheter samt hur du tar de första stegen mot att utforma cirkulära idéer. Make verktygen tar sedan idéerna till nästa nivå genom att hjälpa dig att konkretisera dem. Slutligen används Release verktygen för att utforma aktiviteter som kan behövas för att marknadsföra och förankra de nya idéerna inom organisationen. 

Den cirkulära designguiden har utvecklats gemensamt av Ellen MacArthur Foundation och IDEO, ett privat konsultbolag. 

Det här verktyget riktar sig till befintliga företag med redan existerande produkter och tjänster. Genom att besvara ett antal frågor kopplat till dessa produkter och tjänster kan du sedan få inspiration till innovationer och åtgärder som du kan göra för att dina produkter och tjänster ska bli mer cirkulära. 

Förutom inspirationen som fås genom att svara på frågorna får du också möjlighet att ta del av ett spindeldiagram där de prioriterande områdena som kan gynna dina produkters och tjänsters cirkulära prestation mest presenteras. Du kan även använda verktyget för att jämföra dina produkter och tjänster mot olika konkurrenters produkter och tjänster. 

Verktyget är en del av Hållbarhetsguiden, och är utvecklat av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.  

Nordic Circular Economy Playbook är en handbok som skapades med nordiska tillverkningsföretag i åtanke. Mer specifikt är handboken riktad mot de som är verksamma inom ett eller fler  av de fem olika områdena: (i) maskiner, (ii) maritim (sjöfart), (iii) energi, (iv) transport och (v) konstruktion.  

Handboken är uppbyggd av en mycket heltäckande process och förser dig med information, verktyg och exempel som kan guida dig steg för steg genom hela processen från idégenerering och utveckling till utvärdering. Några exempel på verktyg som finns med i handboken är ekonomisk utvärdering, förmågors mognadsutvärdering och identifiering av samarbetspartners. Det är också möjligt att bara använda de delar som är relevanta för din verksamhet, till exempel verktyg för ekonomisk utvärdering eller liknande. 

Nordic Circular Economy Playbook bygger på fem olika affärsmodeller: