Återtillverkning är en industriell process där begagnade produkter återställs eller förbereds för att användas igen, och ibland på ett annat sätt. När en teknisk produkt, såsom maskiner, utrustning, fordon, elektronik, hushållsapparater, fritidsverktyg och annat återtillverkas förlängs dess livslängd. Företag som funderar på att börja med återtillverkning i sin verksamhet kan använda sig av verktyget Remometer för att bedöma sitt företags beredskap/mognad. Dessutom kan du läsa mer om de fördelar, både ekonomiska som miljömässiga, som skapas genom återtillverkning.

Remometerverktyget består av fyra steg:

Verktyget utvecklades av Jelena Kurilova-Palisaitiene forskare vid Linköpings universitet år 2020.

Hemsidan Circular Hub har en vertygslåda som till största del består av verktyg som används inom utvecklingsprocesser men som är anpassade till den cirkulära kontexten. Dessa innefattar bland annat Circular SWOT, Circular Zoom-out, Circular Customer Journey och Circular Process Exploration. Verktygen på hemsidan tillhör fem olika kategorier: Strategi, Affärsmodell, Produktutveckling, Kundförståelse och Cirkulära idéer, där alla delar också är försedda med utskrivbara mallar.  

I motsats till andra verktygslådor försöker circular hub inte organisera verktygen i en övergripande process, och det är upp till användaren själv att bestämma vilket verktyg som är relevant att använda och när. Eftersom verktygen som finns på Circular Hub bygger på kända utvecklingsverktyg är processen att hitta och använda verktyg inte alltför komplicerad. 

Circular Hub strävar efter att öka kunskapen om cirkulär ekonomi och att stödja en cirkulär affärsutveckling för företag som erbjuder textiler, mode, inredning och möbler med särskild vikt på små och medelstora företag verksamma inom Västsverige.  

Circular Hub drivs i samverkan mellan Science Park Borås och IDC West Sweden i Skövde och finansieras bland annat av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen. 

Livcykelkostnadsanalys (Life Cycle Costing, LCC) är en sammanställning av samtliga kostnader (och ibland även intäkter) för en produkt eller tjänst under dess livslängd. LCC kan uppfattas som LCAs motsvarande ekonomiskt verktyg. I många fall kan det också vara det, men LCC kan även användas för att sammanställa de kostnader som belastar den enskilda verksamheten, och inte alla kostnader som uppstår i hela livscykeln. En sådan här begränsad LCC kan till exempel stötta jämförelsen mellan två alternativ vid inköp eller upphandling. Inköpskostnaden står ibland bara för en liten del av de totala kostnaderna som uppkommer under livscykeln och tar inte hänsyn till exempelvis underhåll och drift, och därför kan jämförelsen av de totala kostnaderna med LCC vara lämpligt. Kontakta avdelningen för industriell miljöteknik på LiU för att lära dig mer.

Hemsidan “den cirkulära designguiden” erbjuder en samling verktyg till ditt företags cirkulära arbete som kan grupperas in i fyra olika kategorier: Förstå (Understand), Definiera (Define), Skapa (Make) och Frigöra (Release). Det finns även verktyg som riktar in sig på digitala produkter eller tjänster samt digitalisering av olika processer. I det första steget används Understand verktygen för att utbilda användaren inom att förstå cirkularitet. Steg två innefattar Define verktygen vilka fokuserar på att identifiera både utmaningar och möjligheter samt hur du tar de första stegen mot att utforma cirkulära idéer. Make verktygen tar sedan idéerna till nästa nivå genom att hjälpa dig att konkretisera dem. Slutligen används Release verktygen för att utforma aktiviteter som kan behövas för att marknadsföra och förankra de nya idéerna inom organisationen. 

Den cirkulära designguiden har utvecklats gemensamt av Ellen MacArthur Foundation och IDEO, ett privat konsultbolag. 

En av de mest kända affärsutvecklingsverktygen för företag globalt är “Business Model Canvas” som är skapad av Osterwalder och Pigneur år 2010*. Affärsmodellen förklarar hur ett företag kan skapa, leverera och fånga värden för sina målgrupper. “Cirkulär Business Model Canvas” (CBMC) bygger vidare på den populära modellen “Business Model Canvas” för att integrera cirkularitetsaspekten i affärsutvecklingen. På grund av det är CBMC också ett av de mest populära cirkulära verktygen.  

Målet med CBMC är att styra dig mot att tänka cirkulärt och utveckla cirkulära affärsmodeller, till exempel genom att hyra ut produkter istället för att sälja dem. Genom att använda canvasen kan du organisera och visualisera alla delar av en affärsmodell såsom nyckelaktörer, kundvärde, intäktsströmmar och så vidare efter ett cirkulärt förhållningssätt. 

Verktyget riktar sig både mot redan etablerade företag som har en befintlig affärsmodell och till nystartade bolag som ska byggas upp från grunden.  

Cirkulär Business Model Canvas är utvecklad på uppdrag av Tillväxtverket. 

*Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers (Vol. 1). John Wiley & Sons.