Livcykelkostnadsanalys (Life Cycle Costing, LCC) är en sammanställning av samtliga kostnader (och ibland även intäkter) för en produkt eller tjänst under dess livslängd. LCC kan uppfattas som LCAs motsvarande ekonomiskt verktyg. I många fall kan det också vara det, men LCC kan även användas för att sammanställa de kostnader som belastar den enskilda verksamheten, och inte alla kostnader som uppstår i hela livscykeln. En sådan här begränsad LCC kan till exempel stötta jämförelsen mellan två alternativ vid inköp eller upphandling. Inköpskostnaden står ibland bara för en liten del av de totala kostnaderna som uppkommer under livscykeln och tar inte hänsyn till exempelvis underhåll och drift, och därför kan jämförelsen av de totala kostnaderna med LCC vara lämpligt. Kontakta avdelningen för industriell miljöteknik på LiU för att lära dig mer.

Livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts eller en tjänsts hela livscykel, det vill säga från vaggan till graven, eller för en cirkulär ekonomi: från vaggan till vaggan. Verktyget LCA kan användas för att hitta var den största miljöpåverkan kopplat till en specifik produkt eller funktion ligger, men kan också användas för att jämföra produkter med samma funktion.
Att kartlägga miljöeffekterna för en produkt eller tjänst kan vara komplext, och det finns få gratis mjukvaror som kan hjälpa till, därför behövs det oftast experthjälp. Hjälpen kan antingen fås via olika konsulter, men i vissa fall kan man också få hjälp av studenter om det finns behov av praktiska exempel av LCA i undervisningen. Kontakta avdelningen för Industriell miljöteknik på LiU för att lära dig mer.

Det här verktyget riktar sig till befintliga företag med redan existerande produkter och tjänster. Genom att besvara ett antal frågor kopplat till dessa produkter och tjänster kan du sedan få inspiration till innovationer och åtgärder som du kan göra för att dina produkter och tjänster ska bli mer cirkulära. 

Förutom inspirationen som fås genom att svara på frågorna får du också möjlighet att ta del av ett spindeldiagram där de prioriterande områdena som kan gynna dina produkters och tjänsters cirkulära prestation mest presenteras. Du kan även använda verktyget för att jämföra dina produkter och tjänster mot olika konkurrenters produkter och tjänster. 

Verktyget är en del av Hållbarhetsguiden, och är utvecklat av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.