Utmaningen

En näringsrik gödsel är en av de förutsättningar som krävs för att växterna ska kunna frodas och ge lyckade skördar. Den näring som tas upp av växterna under produktionen följer även med den mat som skördas, bort från odlingsmarken. I dagens system hamnar den här näringen från mat till stor del på villovägar istället för att återföras till odlingsmarken där den kan användas på nytt. Rester från livsmedelsindustrin, biogasproduktion, hushållsavfall och det slam som vi människor producerar är alla exempel på sådana näringsrika bi- och restprodukter. Dessa produkter, som tidigare hamnat på deponi eller energiåtervunnits, har företaget Biototal som mål att ta tillvara på, och sluta de linjära näringsflödena till ett mer cirkulärt näringsflöde.

Om företaget

Biototal är ett företag som har sitt huvudkontor i Vreta kluster utanför Linköping. Företaget har sedan 2006 arbetat med gödsel för jordbruk, trädgårdar och andra marker. Gödseln tillverkas med hjälp av noga utvalda restprodukter från bland annat livsmedelsindustri, processindustri, biogasproduktion och avloppsrening. Förutom sin produktion av gödsel skapar företaget även växtskikt och hjälper andra aktörer, såsom kommuner, med miljösupport för att exempelvis förbättra kvalitén på slammet i de kommunala avloppsystemen.

Cirkulär Lösning

För att uppnå mer cirkulära flöden av näringsämnen både inom jordbruk och hos andra aktörer ser Biototal till att ta hand om olika restprodukter som skapas ur olika industriprocesser. Biogödsel, slam och ammoniumsulfat är några av dessa produkter vilka kan kombineras så att de anpassas efter den specifika grödans behov.

De bi- och restprodukter Biototal hämtar från de olika aktörerna går igenom noggranna kontroller innan de får användas på jordbruksmark för att säkerställa att de inte innehåller skadliga ämnen. Ett exempel på detta är restprodukten slam som är certifierat enligt Revaq, vilket är ett regelverk som ställer hårda krav på att innehållet i slammet ska vara av tillräcklig kvalité för att användas inom jordbruk. De produkter som inte uppnår Biototals hårda krav som ställs på gödsel för jordbruk används istället i andra projekt såsom skapandet av matjord eller växtskikt. Växtskikt är ett område, till exempel en tidigare deponi, där en restaurering görs för att området ska kunna återgå till en naturlig växtmiljö. Dessa restaureringar är också cirkulära eftersom majoriteten av allt material som används i skapandet av växtskikten är bi- och restprodukter från andra verksamheter, såsom slam, fibermull och kalk.

Användningen av organiska restprodukter skapar även en jord rik på mullämnen (organiskt material) vilket ger jorden både högre bördighet och tillväxt.

Genom att använda Biototals gödsel bidrar jordbrukare och andra aktörer till att minska mängden linjära flöden av näringsämnen som annars skulle gå till spillo, en gynnad markfauna och minskad användning av ändliga resurser såsom konstgödsel.

Utmaningen

Vid olika byggen och konstruktionsarbeten behövs alltid en stadig grund att bygga på. Vid byggen med dåliga geotekniska förutsättningar används ofta lättfyllnadsmaterial såsom lättklinker och plast. Dilemmat med dessa är dock att de görs av jungfruliga eller fossila material som kräver stora resurser och energi, dels att utvinna, men även att producera. Företaget Hasopor har hittat en lösning till det här problemet genom att tillverka ett cirkulärt lättfyllnadsfyllnadsmaterial, nämligen skumglas gjord på återvunnet förpackningsglas och med förnyelsebar el.

Om företaget

Hasopor är ett företag som sedan 2008 arbetar med att tillverka skumglas av återvunnet förpackningsglas, som sedan kan användas i olika projekt inom infrastruktur och byggbranschen. Företaget är beläget i Hammar på gränsen mellan Östergötland och Närke, och ligger vägg i vägg med Svensk Glasåtervinning AB (SGÅ). Det är också därifrån Hasopor får sitt material till skumglastillverkningen. Hasopors skumglas har använts till många stora och små projekt runtom i Sverige, bland annat under renoveringen av Göta kanal och utbyggnaden av Liseberg.

Cirkulär lösning

För att minska på mängden nya material som används i infrastruktur- och byggindustrin har Hasopor tagit fram ett fyllnadsmaterial som både är lätthanterligt och miljövänligt eftersom det till 99,8% består av förpackningsglas från svenska hushåll, som på grund av organiska föroreningar inte längre kan återvinnas, och annars hade hamnat på deponi. Glaset som används i tillverkningen hämtas från Svensk Glasåtervinning som ligger på samma industrifastighet som Hasopors egen anläggning. 
En aspekt som gör skumglaset till ett unikt material är att det kan användas i projekt med knepiga geotekniska förutsättningar då skumglaset både är lätt, starkt och har en hög friktionsvinkel vilket innebär att det kan användas som fyllnadsmaterial i områden som sluttar eller där marken består till stor del av till exempel lera eller kvicklera. I och med att det är en så stor andel återvunnet material som används i skumglaset, så har det ett mycket lägre klimatavtryck och ett högt cirkularitetstal, jämfört med andra fyllnadsmaterial av jungfrulig eller fossil råvara. Jämfört med andra lättfyllnadsmaterial har Hasopors skumglas av återvunnet glas ca 87% lägre utsläpp av koldioxid per kubikmeter producerat material jämfört med plast, och ca 94% lägre utsläpp av koldioxid jämfört med lättklinker. Vilket innebär en stor besparing på både resurser och energi.